ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen ÁSZF tartalmazza a Human DIGITAL GROUP Korlátolt Felelősségű Társaság– továbbiakban, mint Társaság említve – által üzemeltetett Webáruház használatának feltételeit.

Az ÁSZF folyamatosan elérhető az alábbi weboldalon: https://humandigitalgroup.com/aszf/

A jelen ÁSZF hatályos 2020. április 1-napjától visszavonásig.

Az ÁSZF feltételeit a Társaság egyoldalúan jogosult módosítani, de a módosításokat azok hatályba lépése előtt 15 nappal a weboldalon közzéteszi.

A Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy a weboldalon közzétett ÁSZF rendelkezéseit megismerték és elfogadják, hogy annak rendelkezései rájuk nézve kötelezőek.

A regisztráció és a megrendelés során a Felhasználó a Webáruház szolgáltatásait csak úgy veheti igénybe, ha kötelezően elfogadja az ÁSZF feltételeit, amire belépéskor nyilatkoznia kell.

Ha a felhasználó nem fogadja el az ÁSZF feltételeit, akkor nem veheti igénybe a Weboldal szolgáltatásait, nem regisztrálhat, és nem küldhet megrendelést.

1.§

A tréningek/ szolgáltatások regisztrációs és részvételi feltételei:

A szolgáltató Társaság:

Human Digital Group Kft.
Székhelye: 1007 Budapest, Grand Hotel Margitsziget IV. em
Cégszáma: 01-09-320056
Adószáma: 26248534-2-41
Bankszámlaszáma: 10918001-00000099-31740005
Tel: 0036 30 605 7946
Email: info@humandigitalgroup.com
Képviselő: Galambos Ágnes ügyvezető

Regisztráció a weboldalon:

A Megrendelő regisztrál a kiválasztott tréningre vagy szolgáltatásra.

A regisztrációs során a jelentkező köteles a kért személyes adatait megadni.

Tudomásul veszi, az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, amely alapján a Társaság megadott személyes adatait kezeli.

A Társaság kizárja a felelősségét, amennyiben a Felhasználó más személy adataival más személy nevében veszi igénybe a szolgáltatásokat.

Regisztráció / Megrendelés menete:

  1. A Megrendelési formanyomtatvány kitöltése, Megrendelő kitölti, melyik tréningen kíván részt venni, milyen szolgáltatást igényel,
  2. Megadja a szükséges rendszer által kért adatait.
  3. Adatbeviteli ellenőrzése, hibák javítása (rendszer felkínálja)
  4. Megrendelés elküldése. A képzésre való regisztráció a megadott részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül és fizetési kötelezettséget von maga után.
  5. Fizetés Barion rendszerén keresztül vagy átutalással.
  6. A Társaság a megrendelést és az ellenérték beérkezését visszaigazolja

A Társaság a megrendelést 3 munkanapon belül visszaigazolja, és előleg számlát állít ki a megadott számlázási címre az adott e-mail címre.

A rendezvényre való regisztráció a megadott részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után.

A szerződés tartalmát a Megrendelés adatai alapján a Társaság írásban e-mailben visszaküldött visszaigazolása rögzíti.

A társaság a Megrendelő fizetése esetén a beérkezett ellenértéket visszaigazolja, arról a számlát elektronikusan megküldi valamint termékeket, szolgáltatásokat, vagy információkat, vagy a hozzáférés linkjét megadja.

2. §

Fizetési lehetőségek: 

A fizetés történhet bankkártya használatával, Barion fizetési rendszeren keresztül vagy banki átutalással.

Banki átutalás esetén a Társaság 1 § ban megjelölt bankszámlájára kell az átutalást teljesíteni. Az átutalás „Közlemény” rovatába az alábbiakat kérjük feltüntetni: résztvevő neve_cég neve_képzés neve – dátuma.

Bankszámlaszám: 10918001-00000099-31740005

Kényelmes és biztonságos a fizetés a Barion Payment Zrt. szolgáltatóval.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a szolgáltató Társasághoz nem jutnak el.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A Barion alkalmazáson keresztül történő fizetés a Megrendelőnek ingyenes, nincsen költsége.

A fizetést követően a Társaság megküldi a fizetésről a számlát illetve a részletes tájékoztatót a megrendelt szolgáltatásra illetve a tréningre vonatkozóan e-mailben a Megrendelőnek.

3 §

Lemondási szabályok:

A 45 /2014.Korm. rend. 20 § (2) szabálya szerint a megrendelés visszaigazolását követő 14 napon belül a Megrendelő indokolás nélkül lemondhatja a megrendelést ilyen esetben részére a teljes befizetett összeg visszajár.

A lemondást / szerződéstől elállást erre irányuló kifejezett szándékra vonatkozó nyilatkozatát a Megrendelő e- mailben vagy postai úton a fenti határidőben köteles megküldeni a Társaságnak.

A lemondás esetén a Társaság köteles a lemondási nyilatkozat megérkezését követő 14 napon belül a Megrendelő által megfizetett összeget a Megrendelőnek az ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező módon kell visszatéríteni. A Megrendelőt a határidőben lemondott szolgáltatás kapcsán semmilyen költség nem terhelheti.

A Megrendelő nem gyakorolhatja a fenti felmondási/ lemondási jogot

  • olyan szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Társaság a teljesítést a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Megrendelő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti
  • (ez arra az esetre vonatkozik, amikor a Megrendelő olyan időben jelentkezik a szolgáltatásra /tréningre hogy annak teljesítése már 14 napon belül teljesül így a visszaigazolásban a Társaság köteles felhívni a figyelmét arra, hogy amennyiben a részvételi költséget befizette a Megrendelőt  a törvényben írt  elállási jog már nem illeti meg.)

Lemondási kötbérek:

Amennyiben a lemondás a Megrendelés visszaigazolását követő 14 nap elteltével, de a megrendelt tréning/ szolgáltatás időpontja előtt:

30-15 nap közti időben történik a Megrendelés díjából csak 50 %-ot kap vissza a Megrendelő,

15-napon belüli lemondás esetén a 100 %-os díj jár a Társaságnak lemondási kötbérként így a Megrendelő lemondása esetén nem kapja vissza a befizetett tréningdíjat.

A megrendelés lemondásával azonos tekintet alá esik a fenti határidőkben, ha a Megrendelő a megrendelt tréningre/szolgáltatásra vonatkozóan módosítást kezdeményez. (akár tréning időpont akár más tréning választása)

A Társaság /a tréning szervezője lemondhatja a meghirdetett tréninget amennyiben nincs megfelelő létszám ezt haladéktalanul kell írásban közölnie a Megrendelővel.

Ebben az esetben a Társaság a Megrendelő részére a teljes befizetett összeget az indító bankszámlára visszautalni köteles 14 napon belül, ezzel egyidejűleg megküldi a Megrendelő részére a sztornó számlát a kiállított díjra vonatkozóan.

Vis Maior esemény:

A szervezőnek joga van a meghirdetett képzést törölni amennyiben a tréner az esemény megtartásában vagy a résztvevők a tanfolyamon való részvételben vis maior esemény folytán akadályoztatva vannak.

Ilyen esetben, ha a szervező lemondja a tréninget a Megrendelőnek a befizetett összeg teljes egészében visszajár, amelyet a lemondás kiküldését követően 14 napon belül vissza kell utalni. (vis maiornak számít: tűzvész, természeti katasztrófa, járvány, karantén, háború, forradalom, felkelés)

Amennyiben a Megrendelő a tréningen vagy annak bármely napján nem jelenik meg, vagy az online képzést saját döntése folytán nem veszi igénybe, az számára megtartottnak minősül, a befizetett díjat nem kérheti vissza.

4 §

Ajándékutalvány:

Amennyiben a Társaság ajándékutalvány vásárlási lehetőséget kínál az utalvány egy konkrét összegre szól, vagy egy adott tréning fajtára, Az utalvány a rajta feltüntetett lejárati időpontig   használható fel.

Ajándékutalvány vásárlásánál az adatlapon mind az utalványt megvásárló személy mind a megajándékozott (résztvevő) adatait ki kell tölteni.

Az utalvány vételárának kifizetését követően a Társaság az utalványt elektronikus formában küldi ki az Ajándékozó által megadott e-mail címre.

A megajándékozott az utalvány kézhezvételkor felveszi a kapcsolatot a Társasággal és bejelentkezik az általa választott tréningre a kért időpontra.

5.§

A honlap felhasználás feltételei:

A társaság fenntart magának minden jogot a weboldal és tartalmának tekintetében. Tilos a weboldal tartalmának letöltése feldolgozása és másnak értékesítése.

A Társaság, mint a weboldal tulajdonosa nem járul hozzá a weboldalon közzétett tartalmak felhasználásához, másolásához, átvételéhez.

6 §

Hibás teljesítés, szavatosság:

Amennyiben a Társaság a Megrendelő szerint hibásan teljesít, úgy a Megrendelőt a Polgári Törvénykönyvben írtak szerint szavatossági jogok illetik meg.

A szavatossági igényt a Társaságnál e-mailben vagy postai úton, minden esetben írásban kell bejelenteni a hibás teljesítést követően haladéktalanul.

A bejelentésben meg kell jelölni az igénybe vett tréninget vagy szolgáltatást, valamint a kifogásolt hibás teljesítést megjelölve az érvényesíteni kívánt szavatossági jogot.

A Társaság köteles a beékezett panaszt minden esetben megvizsgálni, szükség esetén a Megrendelővel egyeztetni és a panaszra írásban e-mailben választ adni.

Amennyiben a Társaság a hibás teljesítést nem ismeri el és az igényelt szavatossági jogot elutasítja, úgy a Megrendelőt tájékoztatni kell a további jogi lehetőségekről is.

A Megrendelő – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Társaság / szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Társaság adott okot.

A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A Megrendelő a Társasággal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Társaság nyújtotta.

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7 § 

Adatkezelési tájékoztató:

Az adatkezelési tájékoztató a https://humandigitalgroup.com/adatvedelmi-nyilatkozat/ linken olvasható, amelyben foglaltakat a Megrendelőnek szintén el kell fogadnia a Társasággal kötött ügylet kapcsán.

A Társaság és adatfeldolgozói a Megrendelő által megadott adatokat kizárólag az adatkezelési tájékoztatóban leírt elvek szerint az ott meghatározott célra a megrendelő hozzájárulása érdekében az ügylet teljesítése céljából kezeli.

8 §

Titoktartási szabályok:

A Megrendelő köteles a tréning / vagy szolgáltatás során megszerzett szellemi termékek vonatkozásában titoktartási kötelezettség betartására.

A kapott szellemi termékekre felhasználási jogot nem szerez, a képzéseken kapott és megismert anyagok kizárólag a saját célú képzésre használhatók fel azt harmadik személy részére mind üzleti mind magáncélú felhasználásra továbbadni nem lehet.

Ezen kötelezettség megsértése kártérítési kötelezettséget keletkeztet.

9 §

Egyéb szabályok:

A jelen ÁSZF hatálya alatt kötött szerződések nyelve a magyar.

A szerződésekre a Magyar Polgári Törvénykönyv a 45/2014. Korm. rendelet és hatályos más jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A megkötött szerződésekből eredő jogvitákban -amennyiben a Feleknek nem sikerül a vitát közös megegyezéssel lezárni- úgy jogvita esetén módjuk van a Társaság székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez vagy az illetékes és hatáskörrel rendelkező Bírósághoz fordulni.

A megrendelő és a Társaság egyedi szerződéses feltételekben is megállapodhat, egyedi szerződésben az ÁSZF rendelkezéseitől a szerződő Felek egyező akarattal eltérhetnek.

Kelt:
2020.04.01.